Uitleg begrippen letselschadeUitleg begrippen

Op een rijtje

De meeste mensen zijn niet bekend met veel van de begrippen waar ze mee te maken kunnen krijgen als ze letselschade op lopen. We hebben de belangrijkste daarom voor u op een rijtje gezet.Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting van iemand om de nadelige gevolgen van een gebeurtenis te dragen. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen, heeft u recht op schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar moet uw schade betalen. Het is van belang dat deze persoon al in een vroeg stadium aansprakelijk wordt gesteld.

Wij voeren de aansprakelijkheidsdiscussie voor u. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, vragen wij namens u een voorschot op de schadevergoeding aan. Sommige verzekeraars kunnen lastige en soms onredelijke standpunten innemen. Wij weten precies waar wij op moeten letten. Door onze deskundige hulp in te schakelen, weet u dat u krijgt waar u recht op heeft.


Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is iemand die beoordeelt in hoeverre uw klachten en beperkingen een belemmering zijn voor uw werkzaamheden. Zo kijkt hij of uw werk passend is, passend gemaakt kan worden of dat er andere werkzaamheden gezocht moeten worden. Een arbeidsdeskundige staat in contact met de bedrijfsarts en uw werkgever.

Samen met u bekijkt de arbeidsdeskundige hoe u zo optimaal mogelijk deel kunt nemen aan het arbeidsproces. Daarbij worden uw wensen centraal gezet. Indien nodig wordt er een omscholingstraject gestart. De arbeidsdeskundige begeleidt u gedurende dit hele proces.


Arbeidsvermogen / verdienvermogen

Als u letsel heeft, kan het zijn dat u niet meer (volledig) kunt werken. U heeft dan (een deel van) uw arbeidsvermogen of verdienvermogen verloren.

Dit heeft gevolgen voor uw inkomen. U krijgt bijvoorbeeld maar een deel van uw salaris van uw werkgever doorbetaald. Of de werkgever verlengt uw arbeidscontract niet en u raakt werkeloos. Als u zelfstandig ondernemer bent, zult u wellicht bij ziekte een vervanger moeten inschakelen of u raakt klanten kwijt.

Deze schade noemen we het verlies van arbeidsvermogen en kan tot zorg en ongerustheid bij slachtoffers leiden. We schakelen daarom in een vroeg stadium hulp voor u in en regelen bevoorschotting.

Indien u zelfstandig ondernemer bent en arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval, heeft dit directe gevolgen voor uw inkomen en voor uw bedrijf.
Meer over verlies van arbeidsvermogen van zelfstandig ondernemer


Expertisearts

Een expertisearts wordt ingezet op het moment dat er onduidelijkheden bestaan over uw beperkingen of over de prognose van uw letsel. Ook kan een expertisearts ingeschakeld worden om een uitspraak te doen over het verband tussen het ongeval en uw letsel.

Een onafhankelijk, gespecialiseerde, arts verricht de expertise, zoals een orthopeed, neuroloog of psychiater. De medisch adviseur draagt een expertisearts voor.

Rapportage

Als u op bezoek bij de expertisearts bent geweest, maakt hij een verslag en beantwoordt de vragen van de medisch adviseurs. De expertise rapportage is een belangrijk bewijsmiddel in uw zaak.


Overlijdensschade

Wanneer een derde aansprakelijk is voor het overlijden van een persoon, kent het Nederlands recht de vergoeding van overlijdensschade voor nabestaanden. Dit is vastgelegd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over overlijdensschade


Rekenkundige

Het is belangrijk dat u een letselschade expert inschakelt die de schade namens u onderbouwt. Een berekening voor uw verlies aan arbeidsvermogen is ingewikkeld en dient opgesteld te worden door een actuarieel rekenkundige. Ons kantoor heeft dergelijke rekenaars in dienst. Zo hoeft de berekening niet te worden uitbesteed en houdt u alles in ГİГİn hand.


Smartengeld

Naast een vergoeding van de kosten is de aansprakelijke partij ook verplicht om u te compenseren voor de (blijvende) pijn en het verdriet dat u is aangedaan. Deze compensatie noemen wij smartengeld.

Bij het bepalen van de claim kijken wij naar de impact die het ongeval op uw leven heeft (gehad). De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel.

Affectieschade

Ons rechtssysteem kent nog geen vergoeding van immateriГĞle schade voor de nabestaanden. In juli 2015 is er een wetsvoorstel affectieschade is ingediend door de minister bij de Tweede Kamer. Wij blijven de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard volgen.